گزارش‌های تصويری

بازديد وزير علوم تحقيقات و فناوري از مرکز رشد واحدهاي فناور 424

سه شنبه 15 آبان 1397