روسای مرکز رشد

مهر1396 تاکنون

محمد فيروزمند

 • دکتراي مهندسي پزشکي
 • دانشيار پژوهشکده برق و فناوري‌ اطلاعات
 • مهر1396 تاکنون

فروردين1397 تاکنون

عليرضا عشوري

 • دکتراي فناوري بايو کامپوزيت
 • دانشيار پژوهشکده فناوريهاي شيميايي
 • فروردين1397 تاکنون

آبان 1386 تا آبان 1390

محمد علي اردکاني

 • دکتراي هوافضا
 • دانشيار پژوهشکده مکانيک
 • آبان 1386 تا آبان 1390

آذر 1383 تا آبان 1386

علي اکبر جزايري

 • فوق ليسانس مواد و متالورژي
 • مربي پژوهشکده انرژيهاي نو
 • آذر 1383 تا آبان 1386

فروردين 1383 تا آذر 1383

محمدجواد قاسمي

 • فوق ليسانس حشره شناسي
 • مربي پژوهشکده کشاورزي
 • فروردين 1383 تا آذر 1383